THẦY   CAO THANH HÙNG   HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ HOÀNG HOANH  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
THẦY  TRẦN CÔNG TÂM  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
THẦY TRẦN VĂN DŨNG  TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
LÊ THỊ CHÚC LY KẾ TOÁN- VĂN THƯ
HUỲNH KIM NGỌC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG+ THỦ QUỸ